Všeobecné Obchodní podmínky

Níže uvedené obchodní podmínky se vztahují k webovým stránkám www.premiumdomeny.cz a byly naposledy aktualizovány 21.3.2024.

 

Základní a kontaktní údaje prodávajícího


Digital Workplace Services, s.r.o.

(dále jen “Poskytovatel”)
Jaurisova 515/4
104 00 Česká Republika, EU

IČ: 11664321
Prodávající není plátcem DPH.


Číslo bankovního účtu: 2602276089 / 2010 (FIO Banka)

IBAN: CZ02 2010 0000 0026 0227 6089

BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX


Telefon: +420 734 527 295

E-mail: info@premiumdomeny.cz
Web: www.premiumdomeny.cz

 


Vztahy klienta a a poskytovatele se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není písemně stanoveno jinak.

 

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky specifikují smluvní vztah mezi klientem a poskytovatelem se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), který upravuje předmět obchodního vztahu nákupu, pronájmu nebo smlouvy o poskytnutí služeb, kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.premiumdomeny.cz.


V souladu s obchodním zákoníkem se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravený obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. §§ 51a – 65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).


Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti klienta a poskytovatele, kterým je Digital Workplace Services, s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, PSČ 104 00 Česká Republika, IČ: 11664321.

Předmět koupě, pronájmu je dle Smlouvy považován za produkt duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu majitele tohoto duševního vlastnictví.


Klient

„Klient”  stránek premiumdomeny.cz je fyzická osoba či právnická osoba, která s “Poskytovatelem” uzavřela “Kupní smlouvu”, “Smlouvu o dlouhodobém pronájmu”, nebo “Smlouvu o poskytování služeb” tím, že učinila objednávku odesláním formuláře  na internetových stránkách www.premiumdomeny.cz nebo odesláním objednávky služeb na adresu info@premiumdomeny.cz  a následně ji byla vystavena závazná faktura.


Poskytovatel

Poskytovatelem je míněn provozovatel stránek premiumdomeny.cz, který poskytuje služby eshopu a konzulační činnost vyplývající z prezentace na těchto stránkách. Za poskytovatele má právo jednat osoba výslovně zmocněná majitelem Poskytovatele, jímž je společnost Digital Workplace Services, s.r.o.

 

Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, na adrese eshopu www.premiumdomeny.cz.


Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.premiumdomeny.cz s vědomím, že předběžná cena domény nebo premium domény bude následně zaslána klientovi na vyžádání a přesná cena bude stanovena v den vystavení faktury.


Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.

Odeslaná objednávka přes stránky premiumdomeny.cz není právně závazná pro žádnou ze stran a nezavazuje kupujícího k uhrazení plné ceny ani žádné rezervační ceny. Prodávajícímu nevznikají žádné povinnosti vůči kupujícímu do momentu uzavření Smlouvy.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup a že s nimi bez výhrady souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zveřejněné na webových stránkách Poskytovatele na www.premiumdomeny.cz  jsou nedílnou součástí smlouvy, která je uzavřena odesláním faktury klientovi.


Závazná objednávka

Odesláním formuláře přes stránky premiumdomeny.cz vzniká kupujícímu rezervační právo k vybradé doméně s jasně stanovenou cenou domény. Toto rezervační právo zaniká uplynutím 14 dní od data vystavení faktury po uzavření Smlouvy, která nebyla klieten uhrazena.

Po provedení předběžné objednávky je klientovi odeslán e-mailem potvrzení o jejím zařazení do systému Poskytovatele. Veškeré předběžné objednávky podané výše uvedenými způsoby jsou nezávazné do doby vystavení faktury, pokud objednávku odeslal existující subjekt.

Poskytovatel sdělí na vyžádání klientovi přesnou a konečnou cenu k vybrané doméně. Následně uzavře Klient s Poskytovatelem Smlouvu. Předmětem smlouvy může být:

  • Koupě vybrané domény a převedení veškerých práv k doméně na klienta 
  • Dlouhodobý pronájem vybrané domény s poskytnutím užívacích práv k doméně 
  • Konzultační činnost vztahující se poskytovaných službám Poskytovatele

K uzavření závazné Smlouvy dochází vystavením faktury klientovi.

Kupujícímu a poskytovateli po uzavření závazné Smlouvy vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. Poskytovatel se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět smlouvy vybrané domény a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.

Na základě uzavřené Smlouvy je  klietovy vystavena závazná faktura se splatností 14 dnů, není-li stanoveno mezi stranami Smlouvy písemně jinak. 

Tato cena je pro Poskytovatele závazná pouze po dobu splatnosti takto vystevené faktury.


 

Kupní cena a daňový doklad

Na webové adrese www.premiumdomeny.cz najdete všechny ceny služeb bez DPH. Prodávající je neplátcem daně z přidané hodnoty.

Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy vystaví poskytovatel kupujícímu fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení, leasingu nebo pronájmu zboží či služeb. Pokud má kupující sídlo mimo Českou Republiku, bude k fakturované částce připočítána DPH, dle platné legislativy.


Předběžné ceny premium domén jsou na stránkách eshopu www.premiumdomeny.cz uváděny nebo klietovi zaslány v USD (v amerických dolarech). 

  • Faktura se vystavuje v CZK s aktuálním středovým kurzem stanoveným ČNB k danému dni v případě klienta mající sídlo v Česku.
  • Faktura se vystavuje v EUR s aktuálním středovým kurzem stanoveným ECB k danému dni v případě klienta mající sídlo v EU.
  • Faktura se vystavuje v USD v případě klienta mající sídlo mimo EU.

Kupující bere plně na vědomí, že ceny uvedené v eshopu na stránce www.premiumdomeny.cz jsou fiktivní nebo pouze orientační a mohou se měnit v závislosti na změně valuace hodnoty dané domény v čase i místě i v průběhu jediného dne. 

Přesná cena domény se stanoví v daný den vystavení faktury poskytovatelem klietovi. Obdrží - li klient fakturu s danou cenou domény, je to pevná konečná cena a již se dále nemění po dobu splatnosti vystavené faktury do jejího zaplacení.  Po skončení této lhůty zaniká klietovi i právo rezervace k doméně.

Není-li faktura uhrazena do doby její splatnosti, poskytovatel si vyhrazuje plné právo cenu znova stanovit nebo cenu na faktuře přehodnostit ve svůj prospěcha a vystavit fakturu novou s novou aktuální cenou domény, pokud není daná doména již rezervovaná jiným klietem.


Další náklady

Základní cena za leasing, prodej nebo pronájem domény nezahrnuje Další náklady v tomto odstavci stanovené.

Další náklady spojené s prodejem, leasingem, převodem, pronájmem domény, které stanovují registrátoři doména jako forpsi.com nebo goDaddy.com nese kupující bez vyjímky.

V případě využítí platební metody online platforem Escrow.com nebo PayPal.com, se Klient zavazuje hradit veškeré poplatky definované těmito platformami spojené s platbou za danou doménu bez vyjímky.


Forma a způsob platby

Platba proběhne:

  • a) jednorázově prostřednictvím online platformy escrow.com v případě je-li předmětem smlouvy koupě nebo leasingu domény, není-li smluvně stanoveno mezi stranami jinak. 
  • b) v pravidelných platbách v případě dlouhodobého pronájmu domény budou platby probíhat dle definovaného splátkového kalendáře uvedeného ve Smlouvě o dlouhodobém pronájmu převodem na účet provozovatele.  Kupující bude vyzván k zaplacení ihned po obdržení faktury s přesným datem splatnosti.
  • c) jednorázově bankovním převodem v případě konzultace. V případě poskytnutí konzultačních služeb budou platby probíhat bankovním převodem na účet poskytovatele uvedeného na vystavené faktuře.
V případě využítí platební metody online platforem Escrow.com nebo PayPal.com, se Klient i Poskytovatel zavazují akceptovat obchodní podmínky těchto platforem bez vyjímky.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Poskytovatel není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.


K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy nebo smlouvy o dlouhodobém pronájmu je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

 

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


Poskytovatel se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů, které jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití. Poskytovatel může kupujícímu sdělovat emailem obchodní sdělení. Kupující se může kdykoliv bezplatně a jednoduše odhlásit.


K uložení údajů prodávající používá zabezpečenou fakturační aplikaci www.fakturyweb.cz.

 

Odpovědnost za obsah webu

Informace a údaje uvedené u vybraných domén, jež jsou předmětem nabídky, jsou orientační a mají informativní povahu. Poskytovatel se zříká jakékoli odpovědnosti za správnost údajů, uvedenou tržní hodnotu domény, a jiný obsah, který je u dané domény publikován. Klient je zodpovědný si tyto informace sám ověřit a sám vyhodnotit. 

Klient bere plně na vědomí, že mu nevzniká žádný nárok před uzavřením ani po uzavření Smlouvy s Poskytovatelem vyplývající z chybnosti, neúplnosti nebo nesprávnosti informací uvedených na stránkách Poskytovatele.

Provozovatel si vyhrazuje právo webové stránky www.premiumdomeny.cz  aktualizovat a nabízené služby kdykoliv změnit bez předchozího upozornění.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 21. března 2024. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.premiumdomeny.cz, popřípadě dalšími informačními kanály.


Digital Workplace Services, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.

Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách.


www.premiumdomeny.cz/store/terms-and-conditions a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.


Děkujeme za Vaši důvěru a věřím, že budete spokojenými zákazníky.


Digital Workplace Services, s.r.o.